Az IMMERGAS Hungária Kft. (13-09-100666, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/b.) kizárólag azon IMMERGAS márkanév alatt forgalmazott termékekért, ideértve az alkatrészeket is, vállal jótállást – a jótállási kötelezettségére vonatkozó egyéb feltételek fennállása esetén is -  melyről egyértelműen megállapítható, hogy a szóban forgó termék magyarországi importálója az IMMERGAS Hungária Kft. Ennek megfelelően, amennyiben IMMERGAS márkanévvel ellátott terméket vásárol, úgy kérjük a vásárlást megelőzően ellenőrizze, hogy az adott termék magyarországi importálója az IMMERGAS Hungária Kft.

Immergas Hungária Kft Szervizközpont ügyfélszolgálati telefonszám: +36 80 990 960

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

TAPASZTALAT ÉS BIZALOM: 5 ÉV TELJES KÖRŰ JÓTÁLLÁS MINDEN IMMERGAS GÁZKAZÁNRA

Mi tudjuk, hogy készülékeink a megfelelő üzemi körülmények és a rendszeres karbantartás mellett hosszú ideig képesek szinte észrevétlenül biztosítani a család komfortérzetét – legyen az fűtés vagy használati melegvíz ellátás.

5 ÉVES TELJES KÖRŰ JÓTÁLLÁSI IDŐt biztosítunk minden Immergas gázkazánunkra 2010. augusztus 16-tól, termékeink minőségébe vetett bizalmunk jeléül.

 

Alapvető feltételek:

- a felszerelt Immergas készüléket Immergas szerződött Márkaszervizes hivatalosan beüzemeli

- rendszeres karbantartás, évente (12 havonta) legalább egyszer Márkaszervizes által

A beüzemeléssel lép életbe az első éves jótállás, az első éves karbantartás a második jótállási év, és így tovább egészen az ötödik évi jótállásig. Figyelem, a jótállás részletes feltételeit, kérjük, olvassa el az alábbiakban, melyek a termékhez mellékelt Jótállási jegyben is megtalál! A jótállási jegyet a kazán dobozára ragasztott átlátszó tasakban találja.

I. FONTOS TUDNIVALÓK

II. ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

 

I. FONTOS TUDNIVALÓK 

Az Immergas Hungária Kft. mint Importőr (a továbbiakban: Importőr), a Magyarország területén az általa vagy a vele szerződéses viszonyban lévő kereskedői által a Fogyasztók számára értékesített termékekre a Ptk. 2013. évi V. törvény 6:171-173.§-ai, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és az alábbiak szerint vállal jótállást. 

Jótállási idők az egyes termékcsoportok tekintetében:

1) Gázkazánok  

a) az üzembe helyezésének időpontjától számítva 12 hónap, de legfeljebb a vásárlástól számított 18 hónap; 

b) amennyiben az üzembe helyezés időpontját követő 12 hónap leteltével (vagy ha az üzembe helyezés a vásárlás napjától számított 6 hónapon belül nem történik meg, akkor a vásárlástól számított 18 hónap leteltével) 1 hónapon belül, továbbá ezt követően minden 12 hónap elteltével a készülék javasolt karbantartását az Importőr Szakszervizével igazoltan elvégezteti, úgy az Importőr az 1)a) pontban írt jótállási idő elteltét követő naptól kezdődően, további 48 hónap időtartamra jótállást vállal a jelen feltételek szerint. 

2.) Rozsdamentes acélból készült indirekt használati melegvíz tárolók

 Az Importőr által biztosított jótállási idő a víztároló részre a vásárlástól számított 10 év, a többi, burkolat alatt található szerelvényekre vásárlástól számított 24 hónap.  

3.) Zománcozott acélból készült indirekt használati melegvíz tárolók

 Az Importőr által biztosított jótállási idő a vásárlástól számított 12 hónap

4.) DIM fűtőköri modulok

 Az Importőr által biztosított jótállási idő az üzembe helyezés időpontjától számítva 12 hónap, de a vásárlástól számítva maximum 18 hónap. 

5.) Ventilátoros levegő fűtő/hűtő modulok

 Az Importőr által biztosított jótállási idő az üzembe helyezés időpontjától számítva 12 hónap, de a vásárlástól számítva maximum 18 hónap. 

6.) Gázüzemű hőlégfúvók és hőszivattyús berendezések  

a) a készülék üzembe helyezésének időpontjától számítva 12 hónap, de legfeljebb a vásárlástól számított 18 hónap; 

b) amennyiben az üzembe helyezés időpontját követő 12 hónap, vagy a vásárlástól számított 18 hónap leteltével 1 hónapon belül a készülék javasolt karbantartását az Importőr Szakszervizével igazoltan elvégezteti, úgy az Importőr a 6)a) pontban írt jótállási idő elteltét követő naptól kezdődően, további 12 hónap időtartamra jótállást vállal a jelen feltételek szerint. 

7.)  Egyéb kiegészítők - pl. szobatermosztátok, szabályozók, kapcsolóórák, égéstermék elvezető rendszerek

Az Immergas által biztosított jótállási idő a vásárlástól számított 12 hónap

Kérjük, figyeljen az alább található Általános Jótállási Feltételekre, melyeket részletesen elolvashat a Jótállási jegyben is. Ezek a feltételek a Jótállási jeggyel igazolt meghosszabbított időszakra is érvényben maradnak!

 

II. ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az 1)a), 1)b), 6)a) és 6)b) pontok szerinti jótállás érvényesítésének feltétele, hogy azok beüzemelését az Importőr által felhatalmazott szakszerviz (a továbbiakban Szakszerviz) végezze el. Ellenkező esetben az Importőr a jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesül!

Az Importőr által feljogosított Szakszervizek listáját a www.immergas.hu weboldalon tekintheti meg. A Szakszerviz által elvégzett beüzemelés, illetőleg a jótállási idő alatt végzett javítások tényét és időpontját a Szakszerviz képviselője a Jótállási jegyen tanúsítja aláírásával és bélyegzőjének használatával.

A Szakszerviz ezen felül a karbantartások, valamint a beüzemelés és a javítások alkalmával elvégzett munkát részletesen (felhasznált anyagok, tüzeléstechnikai paraméterek, működési körülmények, egyéb megjegyzések) az általa kiállított és a Fogyasztó által igazolt Munkalapon rögzíti.  

Továbbá a Fogyasztó a jótállási igényét az első évet követően az 1)b) vagy 6)b) pont szerint akkor érvényesítheti, ha a Forgalmazó által az értékesítéskor hitelesített, valamint a Szakszerviz által kitöltött Jótállási jegyet, a készülék üzembe helyezésének tényét igazoló munkalapot és a vásárlást igazoló számlát egyidejűleg, a javítást megkezdése előtt a Szakszerviznek bemutatja.  

Ezért kérjük, ellenőrizze, hogy a Jótállási jegyen minden adat megfelelően van-e kitöltve (a Forgalmazó, a Beüzemelő, a Kivitelező adatai, bélyegzője és a dátumok)! A Jótállási jegy érvénytelen, ha az azon lévő adatok valótlanok vagy az adatok törlése, javítása, átírása állapítható meg. 

Kérjük, hogy a Jótállási jegyet gondosan őrizze meg, és azt szíveskedjen érvényesíttetni a Kivitelező, valamint a Beüzemelő szakemberrel!

Elveszett vagy érvénytelen Jótállási jegyet csak a vásárlást igazoló számlának vagy másolatának bemutatása esetén, a regisztrációs adatok alapján térítés ellenében pótol az Importőr, amennyiben az adott terméket az Immergas Hungária Kft. importálta!  

A készülék üzembe helyezésének, továbbá az 1)b) és 6)b) pontok szerinti jótállás feltételeként előírt évenkénti karbantartások költségei a Fogyasztót terhelik!  

A jótállási időn belül elvégzett javítás a Fogyasztó számára díjtalan, annak  során csak új, gyári alkatrészek építhetőek be. Hibás készülék esetén a Szakszerviznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül a Fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezze. A készülék kijavítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a hiba bejelentésétől a Fogyasztó a készüléket rendeltetésszerűen nem tudta használni. A készülék vagy annak jelentős részének cseréje esetén a kicserélt alkatrészre a jótállás időtartama újra kezdődik (jelentős résznek tekintendő a hőcserélő, az égő, a gázarmatúra, a szivattyú, a ventilátor illetve a vezérlés). 

Az Importőr csak akkor vállal jótállást az általa forgalomba hozott termékre ha: 

 • a terméket a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően telepítették és a telepítés során a mellékelt kezelési és karbantartási útmutatóban leírtakat betartották; 
 • a terméket a rendeltetése szerint, a termékhez mellékelt kezelési és karbantartási útmutató alapján működtették; 
 • a jótálláshoz szükséges érvényes dokumentumok rendelkezésre állnak (érvényesített Jótállási jegy, üzembe helyezési munkalap, a vásárlást hitelt érdemlően bizonyító számla). 

 

 Jótállás érvényesítése 

A termék meghibásodását a Fogyasztó köteles haladéktalanul a Szakszerviznek vagy az Importőrnek bejelenteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Fogyasztó a felelős. A jótállás alapján történő kijavítás során a Szakszerviz jár el. Javítás esetében kérjük, ellenőrizze a Javítási szelvény(ek) megfelelő kitöltését! 

A jótállás nem érvényesíthető azon hibákra, amelyek keletkezése: 

 • a nem megfelelő szállításra, a nem rendeltetésszerű használatra, szakszerűtlen kezelésre, nem megfelelő beépítésre, átalakításra; 
 • helytelen tárolás vagy külső behatás következtében a készüléken keletkező mechanikai sérülésekre; 
 • a készülékhez csatlakozó épületgépészeti rendszerre, vagy villamos hálózatból származó káros hatásokra (pl.: szennyezettség, vízkőképződés, oxigéndiffúzió, nem megengedett adalék-anyagok alkalmazása, túlfeszültség, nem megfelelő víz-, vagy gáznyomás, stb.); 
 •  nem megfelelő javításra; 
 •  nem gyári alkatrészek beszerelésére; 
 •  adott hiba észlelését követő késedelmes bejelentésére vezethetőek vissza.  

 

A Fogyasztó a termék kicserélését kérheti, ha: 

 •  a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 3 munkanapon belül a készülék meghibásodik; 
 •  a termék nem javítható; 
 •  a termék javítása a jogszabályban előírt határidőn belül nem készül el, vagy az a Fogyasztóra nézve aránytalan sérelemmel jár. 

A csere jogosságáról az Importőr dönt az aktuális jogszabályokat figyelembe véve. 

A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.  

Ha a meghibásodás jellege tekintetében vita keletkezne, az Importőr elsődlegesen a Gyártó szakvéleményét tekinti mérvadónak, melyet beszerez. A vitát eldöntő vizsgálat és szakvélemény díjköteles. Amennyiben a forgalomba hozott termék az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgálat költsége az Importőrt terheli. Ha a Fogyasztó igényét határidőn túl jelentette be, továbbá ha a hiba oka az átadás után keletkezett, (pl. rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés vagy tárolás, elemi kár, erőszakos külső behatás) a vizsgálat költsége a Fogyasztót terheli. A minőségvizsgálat várható költségeiről a Fogyasztót az Importőr előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a Fogyasztó kérésére az Importőr a szakvéleményt nem szerzi be, úgy a Fogyasztó közvetlenül is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez, megfelelő dokumentumokkal alátámasztva (pl. a Vásárlók Könyvébe történő bejegyzés, jegyzőkönyv, stb.) eljárásának indokoltságát.  

FIGYELEM! Üzembe helyezés előtt kérjük, hogy a készülék Használati útmutatóját és a Jótállási feltételeket figyelmesen olvassa el, mivel az azokban foglaltaktól való eltérés esetén, a jótállási időn belüli javítások költségei a Fogyasztót terhelik. A készülék és szabályozók elektromos bekötését a meghibásodás, a balesetveszély és az életveszély elkerülése érdekében szakemberrel végeztesse! Az átlagos értéket meghaladó vízkeménység esetén vízlágyító berendezés beépítése javasolt, mivel a vízkövesedésből adódó meghibásodások nem tartoznak a jótállás körébe (a víz keménységéről érdeklődjön a helyi vízszolgáltatónál). 

Az üzembe helyezés előtt a teljes fűtési rendszert át kell mosni, a gázkazán szennyeződéstől (olaj, zsír, forraszanyag, törmelék, stb.) való meghibásodását elkerülendő, valamint szűrő és szükség szerint iszapleválasztó beépítése szükséges a gázkazán elé. Az átmosás tényét a kivitelezőnek írásos formában is igazolnia kell (kivitelezői nyilatkozat).  

Javasolt a fűtési rendszer erre a célra kifejlesztett vegyszerekkel történő átmosása, majd tisztavizes átöblítése és feltöltése, valamint karbantartó adalékanyagok alkalmazása!  

A gázkazán vízkövesedésének elkerülése érdekében a fűtési rendszert 8 NK°-nál (német keménységi fok) lágyabb vízzel kell feltölteni! A fentiek hiányára visszavezethető meghibásodások nem tartoznak a jótállás körébe! Fagyveszély esetén szükség lehet a fűtési rendszert a gyártó által jóváhagyott összetételű fagyálló folyadékkal feltölteni, melyről a gázkazán Használati útmutatójában talál információt. A rendszer átmosásához és feltöltéséhez szükséges vegyszerek alkalmazhatóságáról kérje ki az Importőr szakembereinek véleményét, valamint figyelmesen olvassa el a gázkazán Használati útmutatóját! 

 

Jelen jótállási feltételek alá eső termékek gyártói 

Gázkazánok, AUDAX hőszivattyúk, rozsdamentes tárolók, DIM modulok, szabályozástechnika, égéstermék elvezető rendszerek:

Immergas S.p.A. 42041 Brescello (RE), Olaszország

Tel.: +39 0522 689011, Fax: +39 0522 680617, www.immergas.com, consulenza@immergas.com

Zománcozott tárolók:

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. 294 71 Benatky nad Jizerou, Cseh Köztársaság

Tel.: +42 0326 370977, Fax: +42 0326 370900, www.dzd.cz, export@dzd.cz 

Gázüzemű hőlégfúvók:

Winterwarm B.V. 7102 DZ Winterswijk Industrieweg 8, Hollandia

Tel.: +31 0543 546 300, Fax: +31 0543 546 310, www.winterwarm.nl, info@winterwarm.nl 

Hőszivattyús HMV tárolók (IMMERWATER):

GD Midea Heating & Ventilating Equipment CO.,LTD. 510600 Guangzhou, P.R.China

TEL: +86 20 3832 0668 FAX: +86 20 3832 0478, www.global.midea.com.cn